Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ tohto webu:

Ing. Peter Baňák:

 • Liesek 9, 027 12 Liesek, Slovenská republika
  IČO: 40609839, DIČ: 1031965869, DIČ DPH: SK1031965869
  pôsobnosť: Slovensko, Česká republika a celá EU…

… spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje klientov, ktorým poskytuje služby prezentované na webstránke StrojeBagre.com:

 • meno a priezvisko,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a názov firmy,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnuté klientom.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

V rámci služieb spoločnosti Google (Google Analytics) používaných prevádzkovateľom môže dôjsť k prenosu osobných údajov klientov na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield.

Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov,
 • informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu,
 • prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a vyššie uvedených spracovateľov.

V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek a pripomienok nás prosím kontaktujte.

Prečítajte si tiež, ako používame na tomto webe cookies.

StrojeBagre.com